Printversie van deze pagina

Algemene Voorwaarden

Klachten- en geschillenregeling Advocatuur

"ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cli�nt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cli�nt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot een gewone rechter. Ingeval van een incasso van de vordering op een particuliere cli�nt is alleen spraken van binden advies indien de cli�nt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cli�nt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur treft u hierbij aan."


Artikel 1.Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt door Mulders - Peters Advocaten.

Niet alleen Mulders - Peters Advocaten maar ook personen die bij de uitvoering van de dienstverlening door Mulders - Peters Advocaten aangetrokken zijn, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten. Verwijzingen door de opdrachtgever naar zijn eigen Algemene Voorwaarden worden door Mulders - Peters Advocaten niet aanvaard.

Artikel 2.Aansprakelijkheid

Mulders - Peters Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of e gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Mulders - Peters Advocaten en haar medewerkers aanvaarden in elk geval geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door Mulders - Peters Advocaten verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Gezien het feit dat het verkrijgen en/of verzenden van informatie op Internet vrij toegankelijk is, kan Mulders - Peters Advocaten niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke zin dan ook, die derden toebrengen als gevolg van deze vrije toegang.

Mulders - Peters Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken die voorvloeien uit de verstrekte opdracht zelve.

Artikel 3.Werkzaamheden ter uitvoering van een opdracht

A) Onder de werkzaamheden van Mulders - Peters Advocaten ter uitvoering van een aan Mulders - Peters Advocaten verstrekte opdracht wordt onder meer begrepen:


B) Indien inschakeling van een deurwaarder en/of procureur noodzakelijk is komen de door hen te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever;

C) Voor rekening van de opdrachtgever komen eveneens de kosten welke ontstaan door het horen van getuigen en deskundigen, alsmede de verschuldigde griffierechten;

D) De opdrachtgever is, indien een namens hem gevoerde procedure wordt verloren, verplicht de proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de wederpartij te voldoen;

E) Indien een opdrachtgever procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp krachtens de Wet op de Raden voor Rechtsbijstand is deze verplicht de griffierechten, kosten voor het horen van getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroordeling te voldoen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

De opdracht wordt in beginsel verricht tegen een overeengekomen uurtarief. Indien er geen uurtarief overeengekomen is worden de werkzaamheden verricht tegen een redelijk uurtarief. Het risico van de tijdsduur van de procedure c.q. de tijdsduur van de advisering ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Mulders- Peters Advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren.

Het is Mulders - Peters Advocaten toegestaan om tussentijds de uurtarieven en de kantoorkosten te wijzigen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich akkoord met een redelijke tussentijdse wijziging van de uurtarieven en/of de kantoorkosten.

Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij einddeclaratie de urenspecificatie.

De opdrachtgever is verplicht de notaris van Mulders - Peters Advocaten binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen een zodanige termijn als op de factuur is vermeld. Voldoening van de facturen geschiedt door contante betaling ten kantore van Mulders - Peters Advocaten of middels overboeking via bank- of girorekening. Betalingstermijnen zijn aan te merken als fatale termijnen.

Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en evenmin gevolg geven aan de aanmaning c.q. ingebrekestelling, dan is de opdrachtgever in wettelijk verzuim, op grond waarvan Mulders � Peters Advocaten kan doen besluiten dat de overeenkomst tot opdracht als ontbonden dient te worden beschouwd als gevolg waarvan zij haar werkzaamheden zal staken.

Mulders - Peters Advocaten is bevoegd haar openstaande declaraties te verrekenen met gelden die aan de opdrachtgever toekomen en ten behoeve van de opdrachtgever zijn gestort op haar derdengeldenrekening, voor zover die gelden onbelemmerd aan de opdrachtgever uitbetaald zouden kunnen worden en de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Alle werkzaamheden worden in minimale eenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Mulders - Peters Advocaten brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening. Over de bureaukosten is 19% B.T.W. verschuldigd.

Artikel 5.Opzegging

Mulders - Peters Advocaten is, naast de genoemde grond in het vorige artikel, bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien:


Onder niet naar behoren medewerking verlenen door de opdrachtgever valt met name het verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste informatie alsmede het niet tijdig verstrekken van informatie indien Mulders - Peters Advocaten om deze informatie heeft verzocht.

Mulders - Peters Advocaten is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever de benodigde informatie niet verstrekt totdat de informatie aan Mulders - Peters Advocaten ter hand is gesteld.

Door de opzegging worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen c.q. te ontbinden dan zullen de door Mulders - Peters Advocaten reeds verrichte werkzaamheden worden gefactureerd en dient er afrekening plaats te vinden alvorens de opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen.

Het in de beide vorige alineas genoemde geldt mutatis mutandis ingeval er sprake is van opvolging van advocaten.

Artikel 6.Inspanningsverplichting

Artikel 7.Depot en Begrotingsprocedure


Artikel 8.Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop Mulders - Peters Advocaten de opdracht uitvoert danwel anderzijds klachten heeft met betrekking tot het functioneren van het kantoor dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de Deken der Orde van Advocaten in het Arrondissement Roermond.

Artikel 9.Rechtsmacht en toepasselijk recht

Artikel 10. Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten rusten bij Mulders - Peters Advocaten.

Artikel 11.Tenslotte

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 18 december 2001. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd komen de huidige Algemene Voorwaarden geheel te vervallen en treden de gewijzigde voorwaarden hiervoor in de plaats.

Echt, 18 december 2001